Menu

Biznes Adapter

Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania

 

„Biznes Adapter - system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania”

W ramach projektu przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na refundację kosztów usług rozwojowych (szkolenia i doradztwo) zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Wysokość dofinansowania na poziomie 80%:

  1. Samozatrudniony/a
  2. Mikro przedsiębiorstwa
  3. Małe przedsiębiorstwa
  4. Średnie przedsiębiorstwa, jeżeli spełniają jeden z poniższych warunków:
  • - jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu
  • - funkcjonuje w białym, zielonym lub srebrnym sektorze gospodarki
  • - prowadzi działalność gospodarczą w obszarze stanowiącym specjalizację regionu: metalowo-odlewniczym, zasobooszczędnym budownictwie, turystyce zdrowotnej i prozdrowotnej
  • - prowadzi działalność w branżach o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy tj . : metalurgicznej, maszynowej, odlewniczej, motoryzacyjnej, wydobywczej i przeróbki surowców skalnych, budowlanej oraz turystycznej
  • - uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER
  • - planowane usług i rozwojowe prowadzą do nabycia, potwierdzeni a lub wzrostu wiedzy umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mają na celu zdobycie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub pozwalająca na ich rozwój

Pozostałe średnie przedsiębiorstwa dofinansowanie na poziomie 50%

 

dofinansowanie krok po kroku

 

Kliknij

 

Rekrutacja

W związku z wydaniem przez Wojewódzki Urzędu Pracy nowego oświadczenia uczestnika Projektu informujemy, iż od 18 czerwca 2018 r.  obowiązuje nowy formularz – Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej oraz formularz – Dane uczestnika usługi rozwojowej.

Zaktualizowane dokumenty obowiązujące od dnia 18.06.2018 r. do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dla przedsiębiorców i pracowników - pobierz;

2. Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej - pobierz;

3. Załącznik nr 1 do Wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej - mśp -pobierz (.doc),  pobierz (.pdf)

4. Załącznik nr 2 do Regulaminu - Nota księgowa do umowy wsparcia usługi rozwojowej pobierz;

5. Załącznik nr 3 do Regulaminu - Umowa wsparcia usługi rozwojowej -  pobierz (.pdf);

6. Załącznik nr 4 do Regulaminu - Dane uczestnika usługi rozwojowej - pobierz (.doc),
 pobierz (.pdf);

7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz;

8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie pobierz.

 

 

Wartości kursów euro dla okresów sprawozdawczych:

 

Okres sprawozdawczy  Kurs Euro z dnia
01.01.2017-31.12.2017 4,1709 2017-12-29
01.01.2016-31.12.2016 4,4240 2016-12-30
01.01.2015-31.12.2015 4,2615 2015-12-31
01.01.2014-31.12.2014 4,2623 2014-12-31

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN