Menu

Jak uzyskać dofinansowanie krok po kroku

Dofinansowanie BUR

 

krok1

Znajdź w Bazie Usług Rozwojowych – BUR odpowiednie szkolenie i/lub usługę doradczą dostosowane do potrzeb rozwojowych twojej firmy

krok2

Zapoznaj się z dokumentacją : 

  • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dla przedsiębiorców i pracowników - pobierz;
  • Wzór umowy wsparcia usługi rozwojowej -  pobierz (.pdf);

krok3

 Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych, https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

krok4

Złóż wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej wraz z wymaganymi załącznikami  tj. do siedziby Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. bądź jednego z terenowych biur projektu:

Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej - pobierz;

1) Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP -pobierz (.doc),  pobierz (.pdf)

2) Dane uczestnika usługi rozwojowej - pobierz (.doc),
 pobierz (.pdf);

 

3) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz;

LUB

4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie pobierz.

Do dokumentów dołącz wydruk Karty Usługi z Bazy BUR http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

krok5

Podpisz umowę z Operatorem 

krok6

 Zapisz się na usługę na Bazie Usług Rozwojowych

krok7

 Skorzystaj z usługi i dokonaj płatności z własnych środków

krok8

Złóż do Operatora dokumenty rozliczeniowe

Nota księgowa do umowy wsparcia usługi rozwojowej - pobierz;

Do noty księgowej dołącz:

1) Suplement do certyfikatu (uzupełniany przez podmiot świadczący usługi rozwojowe)

2) Kserokopię (potwierdzona za zgodność z oryginałem) dowodu księgowego dotyczącego zrealizowanych usług,

3) Kserokopię zapłaty za faktury/rachunki,

4) Kartę Usługi

5) Ankiety

 

 

 

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN