Menu

Enterprise Europe NetworkEuropejski portal Enterprise Europe Network een.ec.europa.eu
Polski portal Eenterprise Europe Network www.een.org.pl

Oferta sieci

Sieć oferuje przedsiębiorcom usługi w zakresie informacji nt. prawa, polityk i programów Unii Europejskiej; rozwijania współpracy podmiotów gospodarczych, w tym współpracy międzynarodowej; stymulowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz transferu technologii i wiedzy; ułatwienia udziału MSP w 7. Programie Ramowym na rzecz badań:

1. Udzielanie pomocy przedsiębiorstwom we wchodzeniu na arenę międzynarodową

Szacuje się, że około miliona europejskich MŚP mogłoby prowadzić transgraniczną działalność handlową i inwestycyjną. Sieć Enterprise Europe Network ma na celu pomoc w organizowaniu wymian między przedsiębiorstwami, powstawanie nowych pomysłów, wspieranie potencjalnych partnerstw oraz dostarczenie firmom bodźca do wyjścia poza początkowo przez nie określone horyzonty. Aby pomóc przedsiębiorstwom w znajdywaniu wiarygodnych partnerów, organizowane będą indywidualne spotkania służące nawiązywaniu więzi między nimi.

Tworzenie partnerstw technologicznych między MŚP polegających na przekazywaniu innowacyjnych technologii, stanowi kolejny sposób wchodzenia na arenę międzynarodową i uzyskania zwrotu z inwestycji w badania naukowe. Zadaniem sieci będzie pomoc MŚP w znajdywaniu partnerów oraz zawieranie z nimi porozumień umownych.

2. Innowacje, nowe produkty i wykorzystywanie szans na jednolitym rynku

Wsparcie dla małych przedsiębiorstw w zakresie kwestii technicznych, takich jak prawa własności intelektualnej, normy i przepisy UE, ze względu na to, że przedsiębiorstwa mogą mieć trudności z uzyskaniem bieżących informacji na temat zmieniających się możliwości związanych z UE.

Wspieranie innowacji: zadaniem sieci Enterprise Europe Network jest udzielanie pomocy MŚP w rozwoju ich potencjału innowacyjnego, ponieważ wymiana wyników badań naukowych może być źródłem powstawania nowych pomysłów i możliwości. Usprawniona zostanie między innymi współpraca z klastrami łączącymi różne działania związane z innowacjami. Zapewnienie MŚP dostępu do technologii innowacyjnych pomoże im zmierzyć się z ogólnoświatową konkurencją.

3. Dostęp do projektów i funduszy unijnych

Zadaniem sieci Enterprise Europe Network jest przezwyciężenie braku informacji wśród przedsiębiorstw w zakresie różnych źródeł finansowania unijnego oraz zwrócenie ich uwagi na istniejące możliwości. MŚP będą w szczególności zachęcane do uczestniczenia w programach badawczych.

4. Udzielanie Komisji informacji zwrotnej

Sieć Enterprise Europe Network będzie funkcjonować jako ścieżka komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami a Komisją, służąca obustronnej wymianie poglądów w celu zapewnienia, że polityka i inicjatywy przygotowywane przez Komisję będą odpowiadać potrzebom MŚP, a nie prowadzić do powstania dodatkowych obciążeń administracyjnych.
 

Aktualności

  1. ŚCITT
  2. Enterprise Europe Network

Rozpoczęły się wakacyjne staże

Rozpoczęły się tegoroczne staże uczniów szkół zawodowych i techników w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” W realizację projektu zaangażowanych jest 2...

18-07-2017

Czytaj więcej

Chmielnickie spotkanie z biznesem

Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku zapraszają na pierwsze chmielnickie spotkanie z biznesem. Chmielnickie spotkanie z ...

04-07-2017

Czytaj więcej

Wirtualne spotkanie partnerskie do konkursu BBI JU 2017

27 i 28 czerwca zostanie zorganizowane spotkanie partnerskie do konkursu BBI 2017 w celu umożliwienia potencjalnym konsorcjantom, partnerom platformy do rozmów dotyczących aplikowa...

23-06-2017

Czytaj więcej

Nowe dotacje dla firm - śniadanie biznesowe

Czasopismo Fundusze Europejskie zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne spotkanie informacyjne o możliwościach pozyskania środków na rozwój działalności. Śniadanie biz...

20-06-2017

Czytaj więcej

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – spotkanie informacyjne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dla wnioskodawców do poddziałania 3.1.5. POIR Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock. ...

14-06-2017

Czytaj więcej

Spotkania biznesowe (B2B) z chińskimi firmami

Ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza do udziału w spotkaniach biznesowych z firmami chińskimi z prowincji Hubei...

07-06-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Oświadczenie zdrowotne dotyczące roślin i preparatów roślinnych oraz bardziej ogólne ramy regulacyjne odnoszące się do ich stosowania w żywności”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny oświadczeń zdrowotnych dotyczących roślin dodawanych do żywn...

06-06-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Profil składników odżywczych w produktach spożywczych opatrzonych oświadczeniami”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny kwestii profili składników odżywczych. Przede wszystkim zami...

06-06-2017

Czytaj więcej

Polsko - niemieckie wydarzenie networkingowe dla świętokrzyskich przedsiębiorców

Firmy z regionu świętokrzyskiego mogą wziąć udział w polsko - niemieckim wydarzeniu networkingowym „Successful R&I between North Rhine-Westphalia and Poland – European Networki...

24-08-2016

Czytaj więcej

Spotkania B2B dla branży spożywczej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości organizują międzynarodową giełdę korporacyjną dla branży spożywczej. Spotk...

24-08-2016

Czytaj więcej

Działasz w sektorze MŚP – przyjmij praktykanta z zagranicy

Przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy działają na rynku dłużej niż 3 lata, mogą przyjąć na praktykę młodą osobę z krajów UE. To element programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców...

09-08-2016

Czytaj więcej

Konsultacje dla sektora MŚP z branży chemikaliów

Komisja Europejska przeprowadza konsultacje dla przedsiębiorców, działających w branży chemikaliów i pokrewnych. Ocena obejmie skuteczność, sprawność i spójność przepisów oraz wart...

11-07-2016

Czytaj więcej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 539 934 210, 041 34 32 910, fax 041 34 32 912
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN