Menu

Informacje

A+ A A-

Systemy Wspierania Innowacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest państwową osobą prawną utworzoną 01.01.2001 r. na bazie Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, która działała w latach 1995-2000. Agencja podlega Ministrowi Gospodarki. Z dniem 31 marca 2002 r. PARP przejęła zadania i obowiązki Agencji Techniki i Technologii, a z dniem 31 maja 2002 r. zadania likwidowanej Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Zadania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

- rozwój małych i średnich przedsiębiorstw;

- rozwój eksportu;

- rozwój regionalny;

- wykorzystywanie nowych technologii i technik;

- tworzenie nowych miejsc pracy, przeciwdziałanie bezrobociu.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.parp.gov.pl

 

Agencja Rozwoju Przemysłu

Agencja Rozwoju Przemysłu jest spółką akcyjną Skarbu Państwa i działa od 1991 r.

Jej celem jest wspieranie polskich przedsiębiorstw w przystosowaniu się do działalności w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej i międzynarodowej konkurencji. Wsparcie ze strony ARP S.A. polega na udziale w restrukturyzacji gałęzi przemysłu o kluczowym znaczeniu dla gospodarki kraju oraz na świadczeniu pomocy indywidualnym podmiotom gospodarczym, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomiczno - finansowej.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.arp.com.pl

 

Park technologiczny

Park technologiczny to zainicjowany i subwencjonowany ze środków publicznych zorganizowany kompleks gospodarczy, w ramach którego realizowana jest polityka w zakresie:

- wspomagania młodych innowacyjnych przedsiębiorstw nastawionych na rozwój produktów i metod wytwarzania w technologicznie zaawansowanych branżach;

- optymalizacji warunków transferu technologii i komercjalizacji rezultatów badań z instytucji naukowych do praktyki gospodarczej.

Więcej informacji i dane teleadresowe polskich parków technologicznych znajdują się na stronie: http://www.sooipp.org.pl/

 

Inkubatory przedsiębiorczości

Misją inkubatora przedsiębiorczości jest stworzenie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych poprzez wspieranie powstawania nowych i rozwoju istniejących małych przedsiębiorstw na bazie obiektu inkubatora.

Organizacja inkubatora przedsiębiorczości (obiektu, usług i sieci powiązań) ma na celu usuwanie istotnych barier, które ograniczają możliwości tworzenia i rozwoju małych przedsiębiorstw.

Szczególne zadania inkubatora przedsiębiorczości to:

- obniżenie odsetek niepowodzeń przedsiębiorstw;

- przyspieszenie procesu dojrzewania nowych przedsiębiorstw;

- okazywanie pomocy przedsiębiorcom na pierwszym etapie ich rozwoju;

- zapewnienie wiedzy z podstaw przedsiębiorczości oraz inną początkową pomoc potencjalnym przedsiębiorcom;

- pomagać w rozwoju nowego produktu;

- pomoc w nawiązywaniu współpracy z dużym przedsiębiorstwem.

 

Centra doskonałości

Centra doskonałości są zespołami naukowców o wybitnych osiągnięciach, współpracujących w zakresie wspólnego strategicznego tematu, mającego duże znaczenie dla gospodarki danego kraju. Centra doskonałości pozwalają na wykorzystanie najlepszych zespołów badawczych oraz zaplecza badawczego różnych instytucji, skuteczną koordynację projektów oraz wdrożenie wyników badań co prowadzi do wzrostu konkurencyjności kraju. Centa takie działaj pod wspólnym kierownictwem naukowym i administracyjnym.

Informacje na temat założeń nadawania statusu i dofinansowania Centrów Doskonałości znajdują się na stronie: http://www.kpk.gov.pl/centra_doskonalosci/polskie_cd.html

 

Centra Zaawansowanych Technologii

Centrum Zaawansowanych Technologii (CZT) jest konsorcjum naukowym, w rozumieniu § 2 pkt 6 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz.1642), stanowiącym grupę jednostek naukowych lub przedsiębiorców albo jednostek naukowych i przedsiębiorców, podejmującą na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie, obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe, a w razie potrzeby także działalność innowacyjną z wykorzystaniem wyników tych badań lub prac.

CZT, na podstawie umowy zawartej pomiędzy jego członkami, prowadzi działalność o charakterze interdyscyplinarnym, mającą na celu opracowanie, wdrażanie i komercjalizację nowych, w szczególności krajowych technologii związanych z dziedzinami nauki uznanymi za szczególnie ważne dla gospodarki w założeniach polityki naukowej i innowacyjnej państwa, zgodnie z zapisami w Narodowym Planie Rozwoju.

CZT powinny:

- prowadzić działania zapewniające stałość i ciągłość wdrożeń wyników badań do praktyki gospodarczej;

- prowadzić działania zmierzające do komercjalizacji wyników badań na rynku produktów lub usług;

- podejmować przedsięwzięcia promocyjne;

- prowadzić działania zapewniające koncentrację potencjału naukowego i wdrożeniowego, umożliwiające prowadzenie dużych projektów naukowych i rozwojowych, poprawiające konkurencyjność polskiego zaplecza B+R oraz polskiej gospodarki;

- oceniać zapotrzebowanie na nowe technologie, produkty oraz usługi w danym regionie, a także oceniać możliwości zaspokojenia tych potrzeb przy udziale własnego potencjału badawczego;

- prowadzić działania na rzecz powiązania własnego programu badawczego z regionalną strategią innowacyjną lub programem rozwoju województwa;

- prowadzić badania i wdrożenia w ramach programów krajowych i europejskich oraz zadania współfinansowane z funduszy strukturalnych;

- samodzielnie prowadzić lub wspierać badania naukowe i prace rozwojowe będące podstawą innowacji technologicznych;

- podejmować działania wspomagające powstawanie przedsiębiorstw innowacyjnych;

- prowadzić działalność szkoleniową, ekspercką i doradczą.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.kpk.gov.pl/fs/przewodnik_czt.html

 

Klaster

Klaster jest to znajdująca się w geograficznym sąsiedztwie grupa przedsiębiorstw i powiązanych z nimi instytucji zajmujących się określoną dziedziną, połączoną przedsiębiorstwami i wzajemnie się uzupełniającą. Geograficzny zasięg grona może obejmować jedno miasto lub cały kraj a nawet grupę sąsiednich krajów.

Holenderski model klastera.

Holenderski model klastera zakłada ścisłą współpracę z placówką naukową zapewniającą wsparcie w zakresie dostępu do nowych technik i technologii. Prowadzi to do zwiększenia dostępu do zasobów informacji, wiedzy i umiejętności oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, którymi dysponuje placówka B+R. Struktura taka umożliwia znaczne obniżenie kosztów wdrażania prototypowych urządzeń i technologii, a tym samym podniesienia konkurencyjności oferowanych przez klaster wyrobów.

Cechy charakterystyczne:

- nacisk na innowacje i technologie;

- aktywna polityka rządu;

- ścisła współpraca z ośrodkami B+R

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.klastry.pl/news.php

Aktualności

  1. ŚCITT
  2. Enterprise Europe Network

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich W dniu 14.08.2018 r. (wtorek) biuro terenowe BUR w Końskich będzie nieczynne. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 539-934-222...

08-08-2018

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE - Nabór kandydatów do pracy w ŚCITT

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. poszukuje kandydatów na etat B+R w Laboratorium Dom Autonomiczny w Podzamczu k/Chęcin. Miejsce pracy: Kielce, ...

07-08-2018

Czytaj więcej

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich

Informacja dotycząca biura BUR w Końskich W dniu 17.07.2018 r. (wtorek) biuro terenowe BUR w Końskich będzie nieczynne. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 539-934-222...

17-07-2018

Czytaj więcej

Targi inżynieryjne (MSV) w Brnie - rejestracja

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza przedsiębiorców do udziału w Międzynarodowych Targach Inżynieryjnych (MSV), które odbędą się w dniach 1-2 paździer...

12-07-2018

Czytaj więcej

Nowe oferty współpracy międzynarodowej dla przedsiębiorców

Eksperci Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii przygotowali nowe oferty współpracy międzynarodowej dla świętokrzyskich przedsiębiorców w ramach sieci Enterpris...

11-07-2018

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE – nabór kandydatów do pracy w ŚCITT - UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA

ZMIANA OGŁOSZENIA dot. naboru kandydatów do pracy w ŚCITT  Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. dokonuje zmiany ogłoszenia o naborze kandydatów do p...

09-07-2018

Czytaj więcej

Targi inżynieryjne (MSV) w Brnie - rejestracja

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza przedsiębiorców do udziału w Międzynarodowych Targach Inżynieryjnych (MSV), które odbędą się w dniach 1-2 paździer...

12-07-2018

Czytaj więcej

Nowe oferty współpracy międzynarodowej dla przedsiębiorców

Eksperci Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii przygotowali nowe oferty współpracy międzynarodowej dla świętokrzyskich przedsiębiorców w ramach sieci Enterpris...

11-07-2018

Czytaj więcej

EEN: Giełda kooperacyjna AgroB2B@NSFair na targach International Agriculture Fair, Novi Sad (Serbia)

Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza firmy działające w rolnictwie oraz w branży produkcji spożywczej do udziału w giełdzie k...

19-04-2018

Czytaj więcej

Internacjonalizacja MŚP - nabór wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP. Świętokrzyskie Centrum Innowac...

20-03-2018

Czytaj więcej

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas Free From Functional Food Expo w Sztokholmie

Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniach 16-17 maja 2018 r. podc...

20-03-2018

Czytaj więcej

Konferencja dla firm z branży ochrony środowiska

Konferencja „Innowacyjne technologie i instrumenty finansowe dla gospodarki o obiegu zamkniętym” odbędzie się 28 lutego podczas Targów ENEX Nowa Energia. Świętokrzyskie Centrum In...

15-02-2018

Czytaj więcej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN